08 серпня 2022
До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» ( далі – Товариство).
місцезнаходження: вул. Діагональна, 2, м. Запоріжжя, Україна, 69035
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
     Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 19 квітня 2017 р. об 14-00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2 в приміщенні актового залу №1 інженерно-лабораторного корпусу, 2 поверх.
    Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 19 квітня 2017 року з 13-00 до 13-50 год. за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.
    Для реєстрації  акціонерам необхідно  мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену згідно вимог законодавства України. 
    Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12 квітня 2017р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.    Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Барабаш Наталю Михайлівну, Чернишову Тетяну Григорівну, Горностаєва Олексія.Юрійовича, Трибулкіну Ганну Валеріївну, Головою лічильної комісії Ємельянову Валентину Павлівну.
1.2.Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення  цих Загальних зборів акціонерів.
1.3.Затвердити порядок проведення зборів акціонерів згідно з порядком денним і встановити наступний регламент роботи зборів: для доповіді по питанню №2 - до 30 хвилин; з інших питань - до 10 хвилин;
Збори провести без перерви.
2.    Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2016 рік.
3.    Звіт Наглядової ради  Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради  ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2016 рік.
4.    Звіт Ревізійної комісії,  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2016 рік.
5.    Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний  звіт ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2016 рік 
6.    Прийняття рішення про розподіл  прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати.
Проект рішення:
6.1. Чистий прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності Товариства за 2016 рік  у сумі 11870 тис. грн.,  розподілити по наступних нормативах: Резервний фонд – не нараховувати. Направити на виплату дивідендів суму 4105 тис. грн. Суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення та розвиток власної діяльності (самофінансування).
6.2. Акціонерам нарахувати дивіденди пропорційно кількості  акцій, що їм належать, у розмірі  0,75 грн. на одну акцію. Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам щодо всього випуску акцій ПрАТ «Запоріжсклофлюс».
7.    Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.
8.    Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
Проект рішення: 
8.1. Обрати Наглядову раду ПрАТ «Запоріжсклофлюс» строком на три роки у наступному складі: Голова Наглядової ради – Оселедчик Сергій Юрійович, член Наглядової ради - Міріленко Людмила Миколаївна, член Наглядової ради – Лисцев Олександр Сергійович.
8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди.
8.3.  Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Запоріжсклофлюс» підписати цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової ради.
9.    Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:
9.1.На підставі частини 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, ринкова вартість майна або послуг яких  перевищує 14,2 млн. грн.., а саме:
9.1.1.правочинів на придбання Товариством товарів, робіт, послуг, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше  80 (вісімдесят) млн. грн.;
9.1.2.правочинів на реалізацію Товариством виготовленої продукції, граничної сукупної вартості договорів кожного такого правочину у розмірі не більше  100 (сто) млн. грн.
9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданій Генеральним директором Товариства, протягом одного року  з дати проведення цих Загальних зборів виконувати всі необхідні дії для виконання від імені Товариства правочинів, вказаних у пунктах 9.1.1, 9.1.2 цього рішення.
9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду відповідно до пунктів 9.1.1, 9.1.2 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу Товариства.

     З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд.2, кабінет № 403, у робочі дні тижня з 13.00 до 16.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Осіпов М.Я.

                 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

150521

141695

Основні засоби

50917

40484

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

59616

52985

Сумарна дебіторська заборгованість

22377

15264

Грошові кошти та їх еквіваленти

10749

25338

Нерозподілений прибуток

138034

129722

Власний капітал

138737

130425

Статутний капітал

109

109

Довгострокові зобов’язання

5054

5816

Поточні зобов’язання

6730

5454

Чистий прибуток (збиток)

11870

20198

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5473508

5473508

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

377

316

Телефон для довідок:  (061) 289-03-52.

 До уваги акціонерів ПрАТ «Запоріжсклофлюс»!

            Відповідно до п.3,4,5 розділу II «Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів», затвердженим Рішенням НКЦПФР №391 від 12.04.2016р. виплата дивідендів, починаючи з періоду за 2016 рік та наступні роки буде здійснюватись тільки шляхом переказу нарахованих Вам дивідендів на Ваш банківський рахунок (який Ви маєте або який необхідно відкрити у будь-якому банку) або шляхом поштових переказів на адресу, зазначену в переліку акціонерів (у разі якщо перелік не містить інформацію про банківський рахунок).

            У разі повернення ПрАТ «Запоріжсклофлюс» перерахованих Вам дивідендів ( якщо помилково вказано банківські реквізити, поштова адреса та інше), згідно до законодавства ця сума дивідендів буде перерахована у місто Київ Центральному депозитарію для виплати таких коштів через депозитарну систему України.

           При цьому, ПрАТ «Запоріжсклофлюс» вважається таким, що виконав зобов’язання з виплати нарахованих Вам дивідендів.

        З метою своєчасного отримання дивідендів за 2016 рік, Вам необхідно до травня 2017 року звернутися  до депозитарної установи ТОВ ФК «Емісія» та внести  до переліку акціонерів інформацію про Ваш банківський рахунок та/або Вашу поштову адресу.      

           Адреса депозитарної установи:              

ТОВ ФК «Емісія»
вул. Незалежної України, 6, кв.39,
м. Запоріжжя, 69006
тел. (061) 222-11-40

Поновлення виробництва виробів з пресованого безбарвного скла!

ПрАТ "Запоріжсклофлюс" відновлює виробництво виробів з пресованого безбарвного скла. В асортименті продукції понад 40 видів склянок, сільнички, салатники, попільниці, чашки "Петрі" лабораторні. Вся продукція виготовлена ​​відповідно до вимог ГОСТу 30407-96, має сертифікат відповідності та висновок санітарно-епідеміологічної служби.

ПрАТ "Запоріжсклофлюс" протягом багатьох років є одним з найбільших підприємств - виробників посуду з пресованого безбарвного скла на ринку України і країн ближнього зарубіжжя. Підприємство зарекомендувало себе як надійний постачальник якісної і в той же час недорогої продукції. Наш посуд розрахован на широке коло покупців.

Пропонуємо розглянути можливість співпраці з продажу нашого посуду. Ми готові до зустрічі для обговорення всіх робочих питань в будь-який зручний для Вас час. Ми цінуємо своїх клієнтів і тому будемо докладати всіх зусиль, для того щоб Вам було приємно і просто з нами працювати!

ПрАТ "Запоріжсклофлюс"
ІПН: 002932508240
ЄДРПОУ: 00293255
Адреса: 69035, Україна, м.Запоріжжя, вул.Діагональна, 2

Банківські реквізити:
Р/р: UA303510050000026000617360400
Банк: АТ "УкрСиббанк", МФО: 351005

Силікати натрію, флюси зварювальні:
sbut@steklo.zp.ua
+38(061) 239-70-70
Скло рідке, вироби зі скла:
sbut@steklo.zp.ua
+38(061) 239-70-75

Оплата продукції:
Оплата за продукцію, що відвантажується, здійснюється за безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. На підприємстві діє гнучка система знижок і відстрочок платежу. Будемо раді бачити Вас в особі наших партнерів!

Відвантаження і доставка продукції:
Відвантаження продукції здійснюється зі складів підприємства. Можлива доставка автомобільним, залізничним, річковим і морським транспортом. Розглянемо будь-які Ваші пропозиції!

Copyright. © 2022 Запоріжжя. Всі права захищені. Тел.: +38(061) 239-70-60, 239-70-61, 239-70-70. E-mail: contact@steklo.zp.ua